PROFESSOR MÜƏLLİM HEYƏTİ

Çap


ƏMRAHOV MAİS İSRAİL OĞLU

 

Emrahov-Mayis-(1).jpgTarix elmləri doktoru, dosent.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948 - ci ildə Şəki rayonunda anadan olub. 1954-1962 - ci illərdə Şəki rayonundakı Cəfərabad kənd orta məktəbində, 1962-1966- cı illərdə Şəki Pedaqoji Məktəbində oxuyub. 1970- ci ldə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1970 - 1973-cü illərdə Şəki rayonunun  Cəfərabad kənd məktəbində tarix müəllimi,  1973 -1979-cu illərdə Göybulaq kənd  məktəbində  direktor,  1979-1989- cu illərdə Şəki Şəhər Partiya Komitəsində təlimatçı, siyasi maarif kabinetinin müdiri, təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri, 1989 - 1994 - cü illərdə Şəkidəki 43 saylı TPM-də direktor, PKİA və YH Baş İnstitutunun Şəki filialında müəllim, Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsində metodist və inspektor, 1994-1998-ci illərdə Şəki Şəhər İcra hakimiyyətində  baş  məsləhətçi və şöbə müdiri, 1999-cu ildə PKİA və YH  Baş  İnstitutunda metodist və kabinet müdiri, 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Respublika Elmi - Metodiki Mərkəzində böyük metodist, 2001-2006- cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında kabinet müdiri, 2007- ci ildən əlavə təhsil üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyir. «Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl maaarif xadimi» adına layiq görülmüşdür. Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970 - ci ldə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1984 - cü ildə namizədlik «Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycanda xalq maarifi. 1941 - 1945 - ci illər»;
2006 - cı ildə doktorluq «Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində» dissertasiyası müdafiə etmişdi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970 - 1973-cü illərdə Şəki rayonunun  Cəfərabad kənd məktəbində tarix müəllimi 
1973 - 1979-cu illərdə Göybulaq kənd  məktəbində  direktor   
1979 - 1989- cu illərdə Şəki Şəhər Partiya Komitəsində təlimatçı, siyasi maarif kabinetinin müdiri, təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri 
1989 - 1991 -ci illərdə Şəkidəki 43 saylı TPM-də direktor
1992 - ci ildə PKİA və YH Baş İnstitutunun Şəki filialında müəllim 
1992 - 1994- cü illərdə Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsində metodist və inspektor
1994 - 1998-ci illərdə Şəki  Şəhər İcra hakimiyyətində  baş  məsləhətçi  və şöbə müdiri
1999 - cu ildə PKİA  və YH  Baş  İnstitutunda metodist  və kabinet müdiri
2000 - ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Respublika Elmi - Metodiki  Mərkəzində böyük metodist 
2001 - 2006- cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında kabinet müdiri
2007 - ci ildən əlavə təhsil üzrə direktor müavini
2009 - cu ildən ADPU-da professor.

APARDIĞI DƏRSLƏR

Azərbaycan tarixi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Mədəniyyət tarixi problemləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,  SIMPOZİUM  VƏ KONFRANSLARDA IŞTİRAKI

2004 - cü il. «Ненасилие как образ жизни» mövzusunda XXV Beynəlxalq elmi - praktiki konfrans.
2009-cu il  "Əsrin müqaviləsi"nin 15 illiyinə həsr olunmuş "Əsrin müqaviləsi: reallıqlar və perspektivlər". Respublika Elmi Konfrans.
2010-cu il. "Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin təmin olunmasında Azərbaycan xalqının rolu" Respublikas Elmi Konfransı.
2010-cu il Четвертой международной научно-практической конференции. "Современные проблемы гуманитарных естественных наук".
2011-ci il. Международной научно практической конференции. Наука и современность.
2012-ci il Azərbaycanın II dünya müharibəsində və Qafqazda holokostun önlənməsində rolu" simfonium.
2013-cü il. VII Beynəlxalq türk mədəniyyəti, incəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi simpoziumu.

KİTABLAR

2002, Bakı, Unutsan, unudularsan.
2003, Bakı, Qədim dünya tarixinin tədrisi metodikası.  I hissə.
2003, Bakı, Ümumtəhsil məktəblərində  Heydər Əliyev əsərlərinin öyrədilməsi.
2004, Bakı, Народное Образование Азербайджана в годы войны.
2004, Bakı, Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində.
2006, Bakı, İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri.
2007, Bakı, Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu, ali pedaqoci təhsiin təşkili və inkişafı tarixinin oçerkləri (1917 - 1941 - ci  illər).
2008, Bakı, Qarabağ xanlığı.
2009, Bakı, XX əsrdə Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı.

CAVADOVA ZƏRİNƏ ƏLİƏKBƏR QIZI

Tarix elmləri namizədi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1967-1977-ci illərdə Şəki şəhər 7 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1986-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin(indikiBDU) tarix fakültəsini bitirmişdir. 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasında qiyabi təhsil almış, 2004-cü  ildə “Şimal-Qərbi Azərbaycan: tarixi-demoqrafik tədqiqat”mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki BDU) bitirmişdir.
2004-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək,tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
2000-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında“ Humanitar elmlər” kafedrasının baş müəllimidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


1986-1993-cü illər. Kiş kənd 6 saylı orta məktəbdə müəllim.
1993-2000-ci illər. Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş müəllim.
2000- 2006-cı illər. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında baş müəllim.
2006-cı ildən hal-hazıradək Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının təhsil,səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini.

TƏDQİQAT SAHƏSİ


Tarixi demoqrafiya.

DƏRS VƏ METODİK VƏSAİTLƏRİ

1.Şimal- Qərbi Azərbaycan : tarixi-demoqrafik tədqiqat. Bakı, 1999.2.Şimal- Qərbi Azərbaycanın  əhali tarixi və tarixi demoqrafiyası. Bakı, 2003.

HÜMBƏTOVA ŞƏRQİYYƏ NÜSRƏT QIZI

 

Humbetova-Sherqiye-(1).jpgFilologiya elmləri namizədi, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

22 mart 1955-ci il.
Emənistan R Sisiyan rayonunun Bazarçay kəndində anadan olmuşdur.
1963-1973. Aərbaycan,Yevlax şəhər 4 saylı məktəbində orta təhsil almışdır. 
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI, İXTİSASI

Filoloq, fars və Azərbaycan dilləri və ədədbiyyatı müəlliməsi, tərcüməçi.
1979-cu il. S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU–nun) Şərqşünaslıq fakultəsi Fars filologiyası şöbəsini bitirmişdir.
9 dekabr 2003-cü il. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda “Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, 2004-cü ildə f.e.n.alimlik dərəcəsi almışdır. 15 yanvar 2014-cü ildə dosent elmi adını almışdır. 03 fevral 2014-cü ildən Dillər kafedrasının dosentidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1980-cı ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbində 1993-1994-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində işləmişdir.
2004-2005-ci tədris ilindən isə AMİ – nin Şəki filialında müəllimdir.
2005-ci ildən Şəki filialında  “Dillər” kafedrasında baş müəllim, 2013-2014 tədris  ictimai əsaslarla elmi katibdir.

MONOQRAFİYASI

2009, Bakı.“Nurlan” Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər.

METODİKİ VƏSAİTİ

2011. Bakı. "Nurlan" Əski Azərbaycan əlifbasının tədrisi metodikası.

DƏRS VƏSAİTİ

2013 Bakı. "Elm və təhsil" Müasir Azərbaycan dili. I hissə.

MƏQALƏLƏRİ

1. 1998, Bakı.  Müasir fars dilində feldən isim düzəldən şəkilçilərin fonetik tərkibi və morfoloji səciyyəsi. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodiki jurnal, № 2 (20).
2. 1999, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn mürəkkəb isimlər. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodiki jurnal, № 4(22).
3. 2000, Bakı. Müasir fars dilində feldən isim düzəltmənin leksik-qrammatik (substantivləşmə) üsulu. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodiki jurnal, №3 (28).
4. 2001, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər.Tədqiqlər,№ 2. “Elm” nəşriyyatı.
5. 2005, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn ﯼ (ya) – ye məsdəri şəkilçili mürəkkəb isimlər. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, № 1. ADPU.  
6. 2005, Bakı. Müasir fars dilində “fel+ fel” modelli mürəkkəb isimlər. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. № 2.   
7. 2008, Bakı. Fars dilçiliyinə aid fars dilli mənbələrə əsasən feidən isim düzəltmə prosesinin tədqiqinə dair. Filologiya məsələləri.  № 2. 
8. 2008, Bakı. Müasir fars dilində feldən düzələn mürəkkəb isimlərin formalaşma xüsu siyyətləri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” №4.
9. 2009, Bakı.Fars dilinin isim yaradıcılığı prosesində transformasiya yolu ilə iştirak edən ərəb mənşəli feli sifətlərə dair. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2.
10. 2009, Bakı.Fars dilçiliyinə aid rus dilli əsərlər əsasında feildən isim düzəltmə prosesinin tədqiqinə dair. Filologiya məsələləri.   №3.
11. 2009. İsi Məlikzadənin "Dədə palıd" povestində sinonomlərin üslubi istifadəsi. Filologiya məsələləri. №6
12. 2010. Bakı. İsi Məlikzadənin "Dədə palıd" povestinin frazeoloji sinonimikasının bəzi məsələləri. Filologiya məsələləri. №7
13. 2010. Bakı. XVI əsr Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin qrafik-orfoqrafik və fonetik tərkibində samitlərin rolu. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. №3

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycanın əski yazısı, Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənədi.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, Sinqvistik təhlil, "Kitabi-Dədə Qorqud"un dili

PROQRAMLAR

1. 2014. Bakı. "Müəllim". Müasir Azərbaycan dili
2. 2014. Bakı. "Müəllim". "Kitabi-Dədə Qorqud"un dili

QULİYEV SEYİDMƏMMƏD ƏLİQULU OĞLU

 

Quliyev-Seyidmemmed.jpgİqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1935-ci ildə Oğuz (Vartaşen) rayonunun Şirvanlı kəndində anadan olub. 1949-1952-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) şəhər orta məktəbini bitirmişdır. 1955-ci ildə Bakı “Neft Texnikumunun Mühasibat uçotu” fakultəsini, 1959-cu ildə isə Bakı Döpblət Universitetinin “İqtisad” fakültəsini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir.
Heydər Əliyev İqtisadi Məktəbin daimi mühazirəçisidir. Oğuz Təhsil şöbəsi nəzdində fəaliyyət göstərən "Kiçik Akademiya"nın iqtisadi məsələlər üzrə bölmənin elm məsləhətçisidir. 1972-1991-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayon Kənd Təsərrüfatı idarəsinin rəisi vəzifəsində  işləyərkən iki dəfə “Şərəf nişanı” ordeninə, “Rəşadətli Əməyə” görə medalına, "Əmək veteranı" medalına və "XI beşilliyin zərbəçisi" döş nişanına layiq görülmüşdür.
1972-1991-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayon Partiya Komitəsinin Büro üzvü, rayon sövetinin deputatı olmuşdur.Dəfələrlə həm Rayon Partiya Komitəsinin, həm də hazırki Rayon İcra Hakimiyyəti başçılarının "Fəxri Fərmanlarına" layiq görülmüşdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1959-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisad” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir;
1981-ci ildə “Kolxozların əmək  ehtiyyatları və onlardan səmərəli istifadə yolları” adlı  dissertasiya müdafiə edərək, iqtisad elmləri namizədi “aliklik” elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1959-1962-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayonu “28 Aprel” kolxozunda baş mühasib;
1962-1991-ci illərdə Oğuz (Vartaşen) rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsində baş mühasib, Plan-Maliyyə Şöbəsinin rəisi, nəhayət 1972-1991-ci illərdə həmin idarənin rəisi;
1991-1994-cü illərdə Oğuz rayonu “Qumlaq” kolxozunda  baş
mühasib, Kolxoz Sədri;
1994-cü ildən 2000-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında, 2000-ci ildən hal-haziradək AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim işləyir.
Tədris etdiyi fənlər: S/f. İqtisadi nəzəriyyə, S/f. Fəlsəfə, S/f. Politologiya.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1973, Bakı, “Tütünçülükdə əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları. Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun İqtisadi Məlumatları. №6,
1973, Bakı, “Əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunması  kolxozlarda istehsalın artırılmasında əsas faktordur// Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat  və Texniki –İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun İqtisadi Məlumatları. №20,
1973, Bakı, Kənd təsərrüfatında əməyin mövsümiliyi// Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun İqtisadi Məlumatları. №36,
1974, Bakı, İstehsalın səmərəliliyinə əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunmasının təsiri.// Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Əsərləri. VII cild
1975, Bakı Əməyin mövsümiliyi. Kənd Əməkçisinin Kaleudar//Bakı, 1975,      0,4 ç.v.
1978, Bakı, Maddi marağın əmək ehtiyyatlarından istifadə eedilməsinə təsiri: Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Əsərləri. №3
Tezisləri: Əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunması yolları// SSRİ-nin yaranmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın Tezisləri. Bakı, 1972.
“Elmi-texniki tərəqqi şəraitində maddi maraq və istehsalın səmərəliliyi məsələləri. // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Tezisləri. Bakı, 1980.

ƏLİYEV QƏZƏNFƏR MUSA OĞLU

 

Eliyev-Qezenfer-(2).jpgBiologiya elmlər namizədi, baş müəllim.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1945-ci ildə Oğuz rayonun Muxas kəndində anadan olub, Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1953 - 1964-cü illərdə orta təhsilini Oğuz rayonunun Muxas kəndinin orta məktəbində alıb.
1965-ci ildə Azərbaycan Aqrar Akademiyasına daxil olub, 1971-ci ildə həmin akademiyanın aqronomluq fakültəsini bitirmişdir.
1974 - 1978-cü illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun aspiranturasında  təhsil almışdır;
1984-cü ildə “Payızlıq yumşaq buğdanın Kombinasion qabiliyyəti və onun transqrensiv qəyişkənliyə təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək - biologiya elmləri namizədi - elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1964 -1967-ci illərdə Muxas kənd  orta məktəbində laborant,
1967-1968 Oğuz rayon “Lenin Bayrağı” qəzetində ədəbi işçi,
1968-1971-ci illərdə Bucaq toxumçuluq sovxozunda katib, kadrlar üzrə inspektor, aqronom; 
1971-1979-cu illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda elmi işçi
1979-1989-cu illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Şəki Təcrübə stansiyasında elmi işçi, baş elmi işçi və direktor;
1989-1993-cü illər Oğuz rayon “Bilik və maarifçilik” cəmiyyətində məsul katib,
1992-1999-cu illər Oğuz rayon torpaq şöbəsində inspektor,
1999-cu ildən Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu Şəki təcrübə stansiyasında şöbə müdiri;
1992-2000-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş müəllim; 
2000-ci ildən  AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim;

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Yerşünaslıq, Okeanların fiziki coğrafiyası, Coğrafi ekologiya,  Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası, əhali coğrafiyası və dünya təsərrüfatı, Meterologiya, hidrologiya və iqlimşünaslıq.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Coğrafiya ekoligiya ilə okeonologiya elmləri arasında inteqrasiya,
Şəki-Zakatala bölgəsinin təmim olunmuş dəmiyyə şəraiti üçün payızlıq buğda sortlarının yaradılması istiqamətində tədqiqat işləri aparır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1975-ci ildən etibarən 27 elmi məqaləsi çap olunub.
1. Наследование число зерен в колоса и гибридов первого поколения озимой пшеницы. Генетика и селекция в Азербайджане. Том.IV,Изд-во.Элм,Баку,1976. 0,5 ç.v.
2. Наследование вегетационного Ф1 поколение Карабахской зоны Азерб.ССР. Генетика и селекция в Азербайджане. Том.IV,Изд-во.Элм,Баку,1976. 0,4 ç.v.
3. Комбинационная  ценность сортов озимой мягкой пшеницы. Генетика и селекция в Азербайджане. Том.IV,Изд-во.Элм,Баку,1976. 0,4 ç.v.
4. Payızlıq yumşaq buğdanın təsərrüfat və bioloji xüsusiyyətləri. Генетика и селекция в Азербайджане. Том.IV,Изд-во.Элм,Баку,1976. 0,6 ç.v.
5. “Muğan” bərk buğda sortu və onun keyfiyyət əlamətləri. Генетика и селекция в Азербайджане. Том.IV,Изд-во.Элм,Баку,1976. 0,2 ç.v.
6. Наследования некоторых количественных признаков и гибридов первого поколения  озимой пшеницы  в условиях Карабахской зоны Азерб.ССР. Труды Азербайджанского Научно  Института Земледелия, том XVII, Баку, 0,4 ç.v.
7.  Наследование некоторых качественных признаков и гибридов Ф1, поколения озимой пшеницы  в условиях Карабахской зоны Азерб.ССР. Труды Азербайджанского Научно  Института Земледелия, том XVII, Баку, 0,3 ç.v.
8. Şəki-Balakən bölgəsinin dəmyə şəraiti üçün payızlıq yumşaq buğda sortları yaratmaq məqsədilə öyrənilmiş kolleksiya nümunələrinin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri məcmuəsi. XX I cild. Bakı-2005. 0,4 ç.v.
9.  İntensiv sortlar yaratmaq  məqsədi ilə Şəki-Balakən bölgəsi üçün payızlıq yumşaq buğdaların dəmyə şəraitində öyrənilməsi. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri məcmuəsi. XX I cild. Bakı-2005. 0,4 ç.v.
10. Şəki I payızlıq buğda sortunun bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri məcmuəsi. XX I cild. Bakı-2005. 0,2 ç.v.
11. Наследование и трансгрессия и некоторых признаков и гибридов Ф1 озимой мягкой пшеницы. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri məcmuəsi. XX I cild. Bakı-2005. 0,2 ç.v.
12. Şəki-Zaqatala bölgə şəraitində payızlıq yumşaq buğdanın kombinasion qabiliyyətləri. "Əkinçilik inistitutunun XII cild, 2010-cu il
13.Şəki-Zaqatala bölgə şəraitində payızlıq yumşaq buğdanın kombinasion qiymətləndirilməsi. "Əkinçilik inistitutunun XII cild, 2010-cu il

ASLANOV VAQİF CUMAY OĞLU

 

Vaqif-Aslan.jpgŞair, 1993-cü ildən AYB üzvü, AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci ildə Şəki
rayonunun Kiş kəndində anadan olmuşdur. 1957-1965-ci illərdə Kiş kəndində 8 illik, 1965-1967-ci illərdə Oxud kəndində orta, 1968-1973-cü illərdə APXDİ-nin “Fransız və Azərbaycan dilləri” fakültəsində ali təhsil almışdır. 
2009-cu il üzrə AYB üzvü kimi prezident təqaüdçüsüdür. 2011-ci ildə "Qızıl qələm" mükafatına layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-cü ildə Şəki rayonunun Kiş kəndində fransız və Azərbaycan dilləri müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1993-cü ildə AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzdə “Folklor və el sənətləri laboratoriyası”nın rəhbəri olmuşdur.
1994-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” fənnini tədris etmişdir.
1996-cı ildə “Humanirat elmlər” kafedrasının baş müəllimi seçilmişdir.
2000-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında dərs deyir və filialın baş müəllimidir.

Tədris etdiyi fənlər:

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Türk xalqları ədəbiyyatı, Ədəbi tənqid tarixi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Modernizm və postmodernizm anlayışının elmi-nəzəri əsasları. Şəki ədəbi mühiti.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR VƏ SİMPOZİUMLARDA, KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1993, Şəki, Respublika folklor müşavirəsi. “Şəkinin tarixi yer adları və onların söz açımı”.
1997, Quba, Respublika folklor müşavirəsinin materialları.
2000, Bakı, “Dədə Qorqud – 1300”.
2011. İran, Urmiya "Hüsaməddin, Çələbi və məşnəvi-mənəviyyə" beynəlxalq simpozium.
2011. Bakı, "Tur Heyerdow və Azərbaycan" beynəlxalq simpozium.

KİTABLARI

1993, Bakı, “Aydın”,
1994, Bakı, “Səyahətnamə”(XVII əsr fransız səyyah Şardənin 1711-ci il Amsterdam nəşrindən orijinal tərcümə və şərhlər),
1997, Bakı, “Ruhlarla söhbət”,
2000, Bakı, “Oğuz elinə salam”,
2003, Bakı, “Kiş kəndi və onun məbədi” (Azərbaycan və ingilis dillərində)
2003, Bakı, “Qanımdan rəng alan gül”,
2009, Bakı, Seçilmiş əsərləri, 4 cilddə, I cild.

MƏHƏRRƏMOV TAHİR MƏHƏRRƏM OĞLU

 

Meherremov-Tahir.jpgHumanitar elmlər kafedrasının baş müəllimi, MTMVDMİ kabinetinin metodisti.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı il iyun ayının 20-
də Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1963-1965-ci illərdə şəhər 10 saylı, 1965-1973-cü illərdə isə şəhər 19 saylı orta məktəblərdə orta təhsil almışdır. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə oranı bitirmişdir. 1978-1979-cu illərdə Şəki şəhər yerli radio verilişləri redaksiyasında redaktor, 1979-1982-ci illərdə şəhər 1 saylı əyani-qiyabi məktəbdə müəllim və metodist, 1982-1983-cü illərdə Şəki şəhər Xalq Maarif Şöbəsində metodist, 1983-1987-ci illərdə şəhər XDS İcraiyyə komitəsinin həddi buluğa çatmamışların işləri üzrə komissiyanın məsul katibi, 1987-1989-cu illərdə “Bilik” cəmiyyəti Şəki şəhər təşkilatı idarə heyətinin sədr müavini, 1989-1991-ci illərdə Azərbaycan KP Şəki şəhər komitəsində təlimatçı, 1991-ci ildə Şəki şəhər XDS  İK-nın təlimatçısı, 1991-2004-cü illərdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin məsləhətçisi və baş məsləhətçisi vəzifələrində çalışmışdır. 2005-ci il fevral ayının 1-dən indiyədək AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2 dəfə yerli sovetin deputatı seçilmiş, dəfələrlə Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Fəxri fərman”ına layiq görülmüşdür.
Ailəlidir, 2 övladı var. Bitərəfdir. Üç elmi məqaləsi çap edilmişdir.

ELMİ-METODİK MƏQALƏLƏRİ

1. "Şəki sənətkarlığı". AMİ-nin xəbərləri elmi-metodik jurnalı. №1, 2010. səh. 15-20
2. "Erkən orta əsrlərdə Qərbi Avropada Və Azərbaycanda mədəniyyətin inkişaf səviyyəsi" AMİ-nin xəbərlərielmi-metodiki jurnalı. N 3. 2011 səh. 63-66
3. "Heydər Əliyev və dövlət idarəçiliyi" mövzusuna həsr olunmuş 10 dekabr 2012. səh. 75-78. Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

“Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövrü və ”Erməni terror təşkilatları"

NAMAZOV TOFİQ BƏXTİYAR OĞLU

 

Namazov-Tofiq.jpgmüəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə İsmayıllı rayonunda anadan olub. 1965-ci ildə orta məktəbi, 1970-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun “Rus dili və ədəbiyyatı” fakultəsini bitirib. 1970-ci ildən təyinat üzrə müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1976-ci ildən hal-hazıra qədər Şəki Pedaqoji Texnikumunda çalışır. 1979-1982-ci illərdə Şəki Pedaqoji texnikumunda “Təcrübə rəhbəri”,1996-2000-ci illərdə isə Tədris hissə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2003-cü ildən AMİ-nin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasında müəllim işləyir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1. 1970-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun Rus dili və ədəbiyyatı fakultəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970-ci ildə təyinat üzrə İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsində müəllim işlmişdir.
1971-1972-ci ildə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
1972-1976-cı illərdə Şəki rayon Cəfərabad kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.
1976-cı ilin sentyabr ayından 2012-ci ilə kimi Şəki Pedaqoji Texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
1979-1982-ci illərdə Şəki Pedaqoji Texnikumunda təcrübə rəhbəri işləmişdir.
1996-2000-ci illərdə Şəki Pedaqoji Texnikumunda tədrsi hissə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2002-2003-cü tədris illərində AMİ-nin Şəki filialında Yenidən hazırlanma kursunu keçərək tarix müəllimi ixtisasını qazanmışdır.
2003-cü ildən hal-hazıra kimi AMİ-nin Şəki filialının “Ümumelmi fənlər” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.
Apardığı dərslər: pedaqogika

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Milli kurikulumun tələbləri əsasında tədrisin aktual problemləri
Şagirdyönümlü, şəxsiyyətyönümlü, humanist pedaqogikanın Azərbaycan təhsilində yeri və əhəmiyyəti.
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı.
1982, Moskva SSRİ-nin orta ixtisas pedaqoji məktəblərində pedaqoji təcrübənin təşkili problemləri.
1986, Daşkənd. Pedaqoji məktəblərdə rus dilinin tədrisi təcrübəsi və problemləri.
2003-2006 cı illər. Bakı. İREX sosial fənlər sahəsində müəllimin hazırlığı ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə mübadiləsi üzrə müsabiqənin qalibi olmaqla sertifikat qazanmışdır.
2003-cü ildə ACCELS proqramı üzrə müsabiqənin qalibi olmuş, vətəndaş şünaslıq sahəsində sertifikat qazanmışdır.

ELMİ METODİK MƏQALƏLƏRİ

1. Azərbaycan gəncliyi və dünyada mənəvi tərəqqi prosesləri.// Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri.2008 səh 5
2. Təhsildə zorakılıq təzahürləri haqqında. // Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri 2009, N-1 səh 3
3. "Müasir şəraitdə demokratikləşmə cəmiyyətin təkmilləşməsində mühüm amil kimi" Bakı Avrasiya Universitetində keçirilmiş. Respublika elmi-praktik konfransı 15 mart 2015 ci il.
4. "Müəllim hazırlığının etik problemləri". AMİ. Beynəlxalq elmi konfrans 28-29 oktyabr 2011-ci il. səh 3
5. "Ailədə tərbiyə işinin təşkili"  Ümumi orta təhsilin müair problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. Naxçıvan Dövlət Universiteti. 24 noyabr 2012 səh 2
6. "Tərbiyə işi: məktəb, ailə, ictimaiyyət" // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnistitutu. Bakı. 28 iyun 2012. səh 2
7. "Müəllim nüfuzu: səbəblər və nəticələr" // Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri., 2013 N4 səh 4
8.  "Müəllim hazırlığının müassir problemləri: texnologiya, təhsil, inkişaf" AMİ. Bakı. 22-24 may 2014. III Beynəlxalq Konfransın materialları. səh 2
9. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası üzrə görülmə işləri. "Azərbaycanda İnkulziv təhsilin problemləri və onların aradan qaldırılması yolları" mövzusunda 02 may 2014-cü il tarixində AMİ-də keçirilmiş Respublika Elmi Konfransının materialları. BAkı 2014 səh 3
10. "Ölçü hissi və harmoniya" // "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" Bakı Slavyan Universiteti. Bakı 2014, N2
Tel: 024-246-13-10
___________________________________________________________________
ŞÜKÜRLÜ YUSİF HACIBALA OĞLU

Şükürlü YusifFizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dossent.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ci ildə Şəki rayonunun Baş Şabalıd kəndində anadan olub. 1965-ci ildə Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbə daxil olub, orta təhsilini başa vurmuşdur. 1966-cı ildə BDU-nun Fizika fakultəsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə həmin fakultəni bitirmişdir. 1971-1974-cü ilədək Qəbələ rayonunun Tola kənd məktəbində, 1974 - 1975-cü illərdə Şəki şəhərində 43 saylı Texniki Peşə məktəbində fizika müəllimi işləmişdir. 1976-cı ildən-2008-ci ilədək AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzində laborantlıqdan başlayaraq, laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.26.11.2002-ci il tarixdə AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasının əvəzçi dosenti seçilmişdir. 15 iyul 2006-cı il tarixdə AMİ-nin Elmi Şurasının qərarı ilə Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının dosenti seçilmiş və həmin Elmi Şuranın təqdimatı ilə ona 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir. Hal-hazırda AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
O, 11 iyun 2007-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
1973-cü ildən evlidir. Şəki şəhərində yaşayır. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1954-1958-ci illərdə Baş Şabalıd kənd ibtidai məktəbi, 
1958-1965-ci illərdə Baş Göynük 1 saylı kənd orta məktəbini bitirib.
1966-cı ildə BDU-nun Fizika fakultəsinə daxil olmuş, 1971-cü ildə həmin fakultəni bitirmiş, fizikşünas və fizika müəllimi ixtisasını almışdır.
1976 – 1979-cu illərdə AMEA Fizika İnstitutunun aspirantı olmuşdur.
1984-cü ildə BDU-nun ixtisaslaşmış Elmi Şurasında “Fibroinini molekulyar və ifrat-molekulyar quruluşuna selenin təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir,
2008-ci ildən dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971 - 1974-cü illərdə, təyinatla, Azərbaycan Maarif Nazirliyinin Qutqaşen Xalq maarif Şöbəsinin Tola kənd səkkizillik məktəbində fizika müəllimi,
1974 - 1975-ci illərdə Azərbaycan Texniki Peşə Təhsili Komitəsinin Şəki şəhər 43 saylı Orta təhsil verən Peşə məktəbində fizika müəllimi,
1975-1976-cı illərdə AMEA Şəki Zona Elmi Bazasında laborant,
1976 - 1987-ci illərdə AMEA Şəki Zona Elmi Bazasında kiçik elmi işçi,
1987 - 1990-cı illərdə AMEA Şəki Zona Elmi Bazasında böyük elmi işçi,
1990 - 2008-ci ilədək orada “Biofizika” laboratoriyasının rəhbəri,
1997-99-cu illərdə BDU-nun Şəki filialında “Təbiət elmləri” kafedrasında dosent əvəzi,
1999-cu ildən həmin kafedrada müdir,
2000 - 2003-ü illərdə BDU-nun Şəki Tədris müəssisəsində 0,5 ştat dosent,
2003-cü ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Quruluş zülallarının fiziki xassələrinin məqsədyönlü dəyişdirilməsinin molekulyar-kinetik mexanizmləri – biofizika. Kəşflərinə görə beş müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1979, İrəvan, Radiospektroskopiyanın kimyada, fizikada və biologiyada tətbiqinə dair II Zaqafqaziya konfransı;
1981, Moskva, Çernoqolovka, “Maqnit rezonansı biologiyada və tibbdə” adlı Ümumittifaq simpoziumu;
1982, Bakı, Ümumittifaq elmi konfransı;
2005, Bakı, “Fizika-2005” Beynəlxalq konfransı.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Quruluş zülallarının fiziki xassələrinin məqsədyönlü dəyişdirilməsinin molekulyar-kinetik mexanizmləri – biofizika. Kəşflərinə görə beş müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.

KİTABLAR

2008, Bakı, İşığın dispersiyası (Dərs vəsaiti). AMİ-nin “Müəllim” nəşriyyatı, 4,75 c.v.
2006, Bakı, Структурные белки (monoqrafiya). “Elm” nəşriyatı, 378 səh.
2004, Bakı, Cəhrayı gödəkcə. (Seir və hekayələr). “Tural” NPM, 14,5 c.v.
1998, Bakı, Yetti (elmi-fantastik povest). AMEA Əİ “Ozan” nəşriyyatı, 14,25 ç. v.
İş Telefonu: +994 24 246 06 65
___________________________________________________________________
Manaflı Həbibulla Şirin oğlu
baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1959-1969-cu illərdə Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.Şəki şəhər 55 saylı tikinti-təmir idarəsində rəngsaz kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1971-1973-cü illərdə ordu sıralarında xidmət edib. 1980-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1980-1992-ci illərdə Şəki şəhər 20 saylı orta məktəbdə tarix-ictimaiyyət müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyət göstərib. Baş müəllim adına layiq görülüb. 1992-1993-cü illərdə Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini hümanitar məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 1993-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının təsis edildiyi 2000-ci ildən indiyədək həmin filialda baş müəllim vəzifəsində çalışır.
1999-2004-cü illərdə Şəki bələdiyyəsinin üzvü olub. Ailəlidir. 3 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1980-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2007-ci ildən AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzin elmi işçisi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1980-1992-ci illərdə Şəki şəhər 20 saylı orta məktəbdə Tarix-ictimaiyyət hüquq müəllimi.
1992-1993-cü illərdə Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini - hümanitar məsələlər şöbəsinin müdiri.
1993-2000-ci illərdə BDU-nun Hümünitar fənlər kafedrasında müəllim.
2000-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun Hümanitar fənlər kafedrasında baş müəllim, 2006-cı ildən AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzin elmi işçisi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

1930-cu illərdə baş vermiş repressiya ilə bağlı ictimai-siyasi xarakterli problemlər

KİTABLAR

Şəki üsyanı. Bakı, “Jomon” 1999.
Abdulla Əfəndizadənin “Hər ürəkdə səbt olubdur:
“Ya ölüm, Ya Türkiyə!” adlı ictimai fikir tariximizin ağ səhifəsinə dönmüş kitabçasının şərhlə birgə nəşri Bakı, Mütərcim, 2005.
Oyünc və güvənc qaynağı Bakı “Nurlan” 2007.
Şəki üsyanı genişləndirilmiş və yenidən işlənmiş variantı Bakı “Uni Print” 2010.
Unutdurulmuş ayman – Əliabbas Qədimov Bakı, “Apostrof” 2012.
İpəkçilik. İzahlı lüğət kitabındakı (ipəkçiliyin və ipək sənayesinin tarixinə dair məqalələr) Bakı, Apostrof 2013.
___________________________________________________________________
Abdurahmanov Vüqar Əbülfət oğlu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci ildə Şəki səhərində anadan olub. 1978-1988 ci illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində oxuyub.1988-1989-cu illərdə Şəki İpək İstehsalat birliyinin 3 sayli filialında ipəkaçan işləmişdir.1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1994-1995-ci illərdə Oğuz rayon Yaqublu kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 1995-2005-cü illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 2002-2010-cu ildə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 2004-cü ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim işləməyə başlamışdı. 2009-cu ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim işləyir. 2014-cü ildən AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Elmi katib vəzifəsində çalışır. Ailəlidir. Üç övladı var.

TƏHSİLİ ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
2011-ci ildəAMEA-nın Riyaziyyatvə mexanika institutunda “MARKOV ZƏNCIRININ TRAYEKTORIYASININ SƏVIYYƏYƏ BIRINCI DƏFƏ ÇATMA ANLARI ÜÇÜN LIMIT TEOREMLƏRI VƏ ONLARIN TƏTBIQLƏRI”mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək , 2012-ci ildən riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdı.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988-1989-cu illərdə Şəki İpək İstehsalat birliyinin 3 sayli filialında ipəkaçan
1994-1995-ci illərdə Oğuz rayon Yaqublu kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi
1995-2005-cü illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi
2002-2010-cu illərdə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi
2004-2009-cu illərdə AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim
2009-cu ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim
2014-cü ildən AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Elmi katib

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Markov zəncirinin hərəkət edən təsadüfi dolaşmalar üçün sərhəd məsələləri
___________________________________________________________________
Məmmədova Adilə Sultan qızı
müəllimə

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT.

1949- cu ildə Şəkidə anadan olub. 1967 – ci ildə Şəki şəhər 2 saylı orta məktəbi bitirib. 1972 - ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun fransız – azərbaycan dili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1972 - ci ildən 1987 – ci ilə qədər Şəki şəhər 1 saylı orta məktəbdə və Şəki Pedaqoji texnikumunda ixtisası üzrə fransız – azərbaycan dili müəllimi işləmişdir. 1987 – ci ildən 1994 – cü ilə qədər şəhər 14 saylı orta məktəbdə tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 1993 –cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında işləmiş, eyni zamanda 1994 – cü ildən şəhər 10 saylı orta məktəbdə müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2000 – ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı yarandıqdan sonra orada ixtisası üzrə fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2014 – cü il 30 sentyabr 757 N-li Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. 2 dəfə qabaqcıl iş təcrübəsi yayılmışdır. Ailəlidir.2 övladı, 2 nəvəsi var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1972-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun fransız-azərbaycan dili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1972 – 1987 – Şəki şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə müəllim
1972 – 1987 – Şəki Pedaqoji texnikumunda müəllim
1987 – 1994 – Şəki şəhər 14 saylı orta məktəbdə tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
1994 – cü ildən 10 saylı orta məktəbdə müəllim
1993 – cü ildən BDU- nun Şəki filialında müəllim
2000 – ci ildən AMİ – nin Şəki filialında müəllim

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.

1. ”Gənclərin tərbiyəsində fəal və səmərəli işinə görə” Bakı Gənclər Təşkilatının Fəxri fərmanı.4 yanvar 1978 – ci il
2. “ İlin ən yaxşı müəllimi” – Respublika müsabiqəsinin laureatı
Müsabiqənin Fəxri fərmanı – 4 mart 1991 – ci il
3.”İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin şəhər turunun qalibi - 6 mart 1998 – ci il
4. Respublika Pedaqoji mühazirələrinin iştirakçısı və qalibi II yer – 10 may 2000 –ci il
5. Respublika Pedaqoji mühazirələrinin iştirakçısı və qalibi III yer – 30 may 2000 –ci il
6. ”Dərslərdə yeni təlim üsullarından istifadə”Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən seminarın iştirakçısı. Sertifikat – 11.06.2001 – ci il
7. ”Fəal və interaktiv Təlim – Tədris Metodları” mövzusuna həsr olunmuş və 2003 - cü ilin may – avqust aylarında 3 mərhələdə “Öyrədənlərin öyrədəni” üzrə sertifikat. Frenk Şorn – Qrup rəhbəri. Təhsilin İnkişaf Mərkəzi ABŞ – 22 avqust 2003 – cü il.
8. Azərbaycanda Müəllim hazırlığı üzrə Tədris proqramının Milli Kurriklumun inkişafı Layihəsində müvəffəqiyyətlə inkişafına görə sertifikat.İREX ABŞ Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət şöbəsi ABŞ səfirliyi iyun 2004 – may 2006
9. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən verilən sertifikat – (I sertifikat- 22.07.2007 – ci il) (II sertifikat - 15.08.2008 – ci il)
10. 2000 – 2010 cu illər arasında Fəxri Fərmanlar (8 Fəxri fərman)

ELMİ-METODİKİ MƏQALƏLƏRİ.

1. Şagirdlərin yazılarında xarakterik səhvlərlə mübarizə təcrübəsindən – 2000 ci il
2. Bakıda elmi metodiki Mərkəzlə BQXK –nin birgə keçirdiyi seminarda “Humanizm tərbiyəsi mövzusunda çıxışı” – 1997 – ci il
3. Müasir təlim metodları və təlimin səmərəliliyi – 2000 –ci il
4. IX,X,XI siniflər üçün tərtib edilmiş yeni “Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslikləri haqda rəy”- 2000 – ci il
5. Ana dili fənni Kurrikulumu üzrə rəy (V – XI siniflər) 2009 –cu il
_____________________________________________________________________
Musayeva Ədalət Ələkbər qızı
İlin müəllimi,pilot müəllim və baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1964-1974 –cü illərdə Şəki şəhər 10 № li orta məktəbdə oxumuş, 1974–cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1979 cu ildə SSSR-nin 50 illiyi adına Xarici Dillər İnstitutunu bitirmişdir. 1979-1984 cü illərdə Şəki rayon Aşağı Küncüt və İbrahimkənd məktəblərində müəllim işləmişdir. 1984-2015 Şəki şəhər 10 №-li orta məktəbdə müəllim, tədris işləri üzrə director müavini, hal–hazırda isə müəllim işləyir. 2002–ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında müəllim, 2008-ci ildən baş müəllim işləyir. AzETA-nin Şəki filialinin meneceridir. 2003–cü ildə pedaqoji mühazirələrə görə Təhsil Nazirliyinin II–dərəcəli diplomu ilə mükafatlandırılıb. 2003-cü ildə “Sərhədləri aşaraq” Gürgüstanda keçirilən Zaqafqaziya Müəllimlərinin I qurultayına nümayəndə seçilmiş və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. 2005-2007-ci illərdə ABŞ-nın Azərbaycanda keçirdiyi “Təhsildə əməkdaşlıq” layihəsinin qalibi olmuş, 1 ədəd kompüter və 250$ dollarlıq kitablar, Fəxri Fərmanlarla mükafatlandırılmış və ABŞ-da 2 aylıq təhsil almaq hüququ qazanmışdır. 2010-cu ildə 2 aylıq Kaliforniya ştatında kurs keçmək şansı qazanmış və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. 2012 –ci ildən UNİCEF-in kurikulum təlimçisidir və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. Ailəlidir. 3 övladı və 3 nəvəsi var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2014-cü ildə “Ən yaxşı müəllim “ müsabiqəsinin qalibi olaraq ilin müəllimi adina layiq görülmüş və 5000 manat pul və vəsiqə ilə mükafatlandırılmışdır. 2014-cü ildə XXIəsr “Elektron məktəb “ layihəsinin qalibi olaraq “Pilot müəllim” adına layiq görülmüş və Fəxri Fərmanla mükafatlandırılmışdır. Bu günə gədər 140 fəxri fərmanla mükafatlandırılıb.

APARDIĞI DƏRSLƏR

Xarici (ingilis) dildə oxu və nitq mədəniyyəti, ingilis dilinin praktik leksikologiyası, ingilis dilinin tədrisi metodikası, xarici dil (ingilis dili).

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İngilis dilində əvəzliklərin düzgün işlədilməsi qaydaları.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1979-1984 cü illərdə Şəki rayon Aşağı Küncüt və İbrahimkənd məktəblərində müəllim işləmişdir.
1985-cü ildən Dayaq məntəqə sədri
1984-2015 Şəki şəhər 10 №-li orta məktəbdə müəllim, tədris işləri üzrə director müavini, hal–hazırda isə müəllim işləyir.
2002–ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında müəllim, 2008-ci ildən baş müəllim işləyir.
2007-ci ildən AzETA-nin Şəki filialinin meneceridir .
Peşəkar cəmiyyətlərdən Az-ETA,Frendship Force-un, İATEFL-ın (Beynəlxalq İngilis dili Müəllimləri Assosiası) , “İnkişaf” Elmi Mərkəzinin üzvüdür.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTİRAKI

2007 - “Təhsildə Ən Yüksək Mükafat” (ACCELS təşkilatı, ABŞ Təhsil Departamenti) Proqramının finalisti-TEA-qalibi kimi
2007-Qiymətləndirmə Standartlarının Hazırlanması üzrə işçi qrupu tərkibində Kiyevdə seminarlar- Ukrayna -Britaniya Şurası- TQDK- AzETA
2009 -ETTO Online Universitet - Distan Təhsil - TN və Britaniya Şurasının birgə layihəsi
2010 ABŞ- Kaliforniya Dovlət Universitetində təhsil - Yeni İnteraktiv Metodlar və Vətəndaş Təhsili üzrə intensiv ixtisasartırma kursu
2012- “Kurikulumun tədrisi prosesində dərsə verilən pedaqoji və metodiki tələblər-TPR
2012-Fiziki hərəkətlərdə cavablandırma –II beynəlxalq elmi konfrans. 26-28 noyabr
2014- İnkulüziv təhsilin tarixi-Bakı-2 may
2014-Təhsil və tərbiyə sistemlərinin qarşılıqlı münasibətləri-III beynəlxalq elmi konfrans-22-24 may
1994- 10 saylı məktəb, Şəki rayonu- direktor müavini. up to present Secondary school *10 in Sheki district. English teacher and Deputy Director.
2002-2012. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Şəki filialı. İngilis dili / Qrammatika şöbəsi
2004 The FocusEd Co-ordinator in Azerbaijan

TƏLTİFLƏR

1997 May. Briyaniya şurasının sponsorluğu ilə müəllimlərin təkmilləşdirmə treyninqi.
1996- Azərbaycan ingilis dili müəllimləri cəmiyyətinin Şəki filialının meneceri.
2001-2002 Addım –addım proqramı.
2001-2002 İngilis dili müəllimlərinin metodik kursu. Britaniya şurası.
2002 Təlimçilər kursu. Kresni Biç. Sponsor OSİ_AF.1-2-3 səviyyələr. Təkmilləşdirmə müəllimi, təkmilləşənlərin təkmilləşdiricisi.
1992-2002.Təhsil və icra başçılarının fəxri diplomları. Öyrətmədə böyük həcmli, uzun müddətli təcrübə və müvəffəqiyyətlər.
2002. İlin ən yaxşı müəllimi.
2002. Azərbaycanın ən yaxşı müəllimləri toplusu, dərs- İNMAŞ.
2004. ELT –nin birinci beynalxalq konfransı. Bakı, Azərbaycan, prizentə.
2004 . Təhsilin hüquqi yolları. Sponsor OSİ.
2005 . Sərhədləri aşaraq. İkinci cənubi Qafqaz ingilis dili müəllimlərinin konfransı Gürgüstan.
2008. ELT - AzETA-nın regional konfransı, prizentə.
2009- June The AzETA workship enfitled “Teaching EFL through Art”.
2009. ELT- AzETA – nın beynalxalq konfransı. Bakı, prizentə.
2009. ,IKT, Ttəhsil nazirliyi.
2010. AzETA – Qlobal öyrətmə proyekti- qalib.
2010 . “Görünən dünyanı dəyişirik” test müsabiqəsi ABŞ.
2010 - December ,Online müəllimlər üçün təlim kursu.
2011 – February,Dərsliklərlə yeni təlim metodları ilə işləmə- kursu .
2011 – March,AzETA English Global Products Promotion Project 3
2011 – July,English Global Workshop
2011 – October,AzETA Dünya müəllimlər günü.
2012- January,UNICEF- kurikulum təlimçiçi.
2012 – March, Yeni təlim metodları kursu.
2012 – October, Beynalxalq müəllim günü. Təhsil naziri.
2005 -September. İkinci beynalxalq konfrans, prizentə.
2005 -December. AzETA –nın rayonlarda təşkil edilmiş treninqlərdə təşkil etdiyi dərslər.
2012-2013 Sabirabad, Mingəçevir, Ağcəbədi, Bərdə, Şəki, Xaçmaz rayonlarında və Bakı şəhərində kurikulum təlimçisi.
2015 17-18 yanvar Azərbaycan Təhsil Şurası "Təhsil sahəsinin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasına" Dəstək Proqramı" çərçivəsində "Öyrədənlərin öyrədəni" layihəsinə daxil olan "Elektron Tədris Resurslarının hazırlanması və tədrisdə tətbiqi"nin kütləviləşdirilməsi istiqamətində təlimçi-təlimi
2014-February 3-7
2014- March 22-27 Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi
2014-November28- December2- XXI-əsr müəllimləri üçün müntəzəm öyrənmə təlimləri-“Pilot” müəllim
2014-İyuh-2 Müəllim bacarıqlarına texnoloji kömək
2014-İyun-4 Texnologiya ilə Pedaqogikanın qarşılığı
2014 –İyun5 İKT mənbələrindən Kurrikulumda istifadə
2014-İyun 6 Texnoloji bacarıqlar və şəxsi inkişaf
2014-İyun8 İKT bacariqlarından öyrətmə və öyrənməyə dəstək
2014-İyun 10 İkt və CFT –UNEESCO üstünlüyü
2014-İyul 30 İkt –nin sinifdə təşkili və idarə olunması
2014-august 8-Dilin öyrədilməsində və dərsin planlaşdırılmasında resuslardan istifadə
2013-Jule İnklüziv Təhsil Üzrə təhsilin inkişafı
2013-june 3-5 Qramatik oyunlardan dərsin təqdimatına köməklik
2012 – Yeni təlim texnologiyaları
2009 - Azərbaycan Respublikası TN və Mədəd humanitar təşkilatı ictimai birliyinin təşkil etdiyi İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə İntel “Gələcək üçün Təhsil” təlim kursları
2009, 17 oktyabr – “Təhsildə İnnovasiyalar” adlı treninq, İREX
2009, 15 yanvar British Council Teacher Development Workshop on Working with Parents -Valideynlərlə iş
2009, 30 may – “Leadership in Education”- Təhsildə Liderlik- seminar, İREX
2008- IEARN Azərbaycan və ABŞ ilə birgə online əməkdaşlıq - Global Əlaqələr və Əməkdaşlıq layihəsi Connecting Youth Making Difference in the World
2008- Holistik Qiymətləndirmə, Vətəndaş Təhsili və İKT -dən istifadə üzrə Amerikalı mütəxəssis tərəfindən aparılan mentor müəllim kursları, -ABŞ səfirliyi və AzETA
2007- Müəllimləri yeni təlim texnologiyaları üzrə hazırlamaq üçün təlimçi kursu, Amerikalı mütəxəssis G.Dekkert tərəfindən aparılan kurs- ABS Səfirliyi və AzETA
2004-2007-Vətəndaş Təhsili üzrə kurs- ABŞ Təhsil Şurası
2002-2004- Amerikalı mütəxəssis John Silver tərəfindən aparılan Fəal təlim üzrə Müəllim Hazırlığı və Təlimçi Müəllim kursları - Açıq Cəmiyyət İnstitutu, ABŞ Təhsil Şurası və TN
2002-Mart Britaniya Şurası – ACİ birgə təşkil etdiyi Təlimçilərin Təlimi Konfransı
2002-ABŞ Səfirliyinin təşkil etdiyi Liderlik, Standartlar və Qiymətləndirmə adlı treninq
2001-2002 -“Addım-Addım" layihəsi üzrə Təlimçi Müəllim kursu
1999-2002- Tənqidi Təfəkkürün Inkişafi üzrə Mutaliə ve Yazı – təlimçi muəllim
1998, 2003- Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda ixtisası üzrə tam ixtisasartırma kursu
(Həmçinin 1998-ci ildən 2012-ci ilədək Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda innovativ təlim
metodları üzrə mühazirəçi)
Mükafatlar: 2014 - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, “İlin Müəllimi -100 Ən Yaxşı Müəllim” müsabiqəsinin qalibi kimi (100 ən yaxşı müəllim ) sertifikat və 5000 manat pul mükafatı

E_mail: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.
___________________________________________________________________________
iSMAYILOV VAQİF NÜSRƏT OĞLU
AMİ-nin Şəki filialının “Ümumelmi fənlər” kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1976-1986-cı illərdə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1987-1989-cu illərdə hərbi xidmət keçmişdir. 1992-1997-ci illərdə BDU-nun Şəki filialının “Pedaqogika və psixologiya” fakultəsində təhsil almışdır. 1997-ci ildən BDU-nun Şəki filialında laborant, müəllim vəzifələrində fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialının “Ümumelmi fənlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsini icra edir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun Şəki filialını bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989-1992-ci illərdə 100 saylı KTİ-də fəhlə
1997-1998-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında laborant
1998-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında müəllim
2000-2005-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialında müəllim
2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasında baş müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsil müəssisələrində marketinq xidməti
Müəllimlərin inklüziv təhsilə psixoloji hazırlığı problemləri

APARDIĞI DƏRSLƏR

Şəxsiyyət psixologiyası, Psixologiyanın tədrisi metodikası, Yaradıcılıq psixologiyası, Koqnitiv psixologiya, Təhsilin əsasları.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008, Bakı, AMİ. Azərbaycan cəmiyyətinin müasir mərhələsində gənclərin əxlaqi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri // Respublika elmi konfransı.
2009, Bakı, AMİ. Müasir şəraitdə yaşlıların təhsili: problemlər və perspektivlər // Respublika elmi Konfransı.
2011, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri // Beynəlxalq elmi konfrans.
2014, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf // Beynəlxalq elmi konfrans.
2014, Bakı, AMİ. Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları // Respublika elmi konfransı.
2014, Bakı, AMİ. Müasir şəraitdə tərbiyə sisteminin vəziyyəti: axtarışlar, problemlər, təkliflər // Respublika elmi konfransı.
______________________________________________________________________________
ADIŞİRİNOV KAMİL FİKRƏT OĞLU
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-cı ildə Oxud kəndində anadan olub. 1967-1975-ci illərdə Oxud kənd səkkizillik məktəbində, 1975- 1977-ci illərdə Oxud kənd orta məktəbində oxuyub. 1982-1987-ci illərdə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) ali təhsil alıb. 1987-ci ildən 1998-ci ilədək Şəki Şəhər Mədəniyyət Şöbəsində kitabxana sistemi üzrə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1998- ci ildən etibarən paralel olaraq Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 1998-ci ildən 2001-ci ilədək həmçinin BDU-nun Şəki filialında saathesabı üzrə mühazirə və seminarlar aparmışdır. 2002-ci ildən etibarən daimi olaraq Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə cəlb edilmiş, 2009-cu ilədək həmin məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərini tədris etmişdir. 2005-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında çalışır. Hazırda filialın Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.
2007- 2013- cü illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olmuşdur.
2013- cü ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun ixtisaslaşmış Elmi Şurasında “ İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2010-cu ildən AMİ-nin Şəki filialının baş müəllimidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1987-1989-cu illərdə MKS-nin 5-saylı filialında və MKS-də böyük biblioqraf və böyük metodist.
1992- 1998-ci illərdə MKS-də şöbə müdiri.
2002-2009-cu illərdə Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində müəllim
2005- ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının Humanitar elmlər kafedrasında müəllim.
2009-2010- cu illərdə AMİ-nin Şəki filialının Humanitar elmlər kafedrasında müəllim.
2010- cu ildən AMİ-nin Şəki filialının baş müəllimi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Şəkidə yaşayıb-yaratmış İsmayıl bəy Nakam Sədrəddinbəyovun ədəbi irsinin araşdırılması.
Şəki folklor mühitinin tədqiqi (XX əsr üzrə).
XX əsr Şəki ədəbi- mədəni mühitinin tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin nəşri tarixindən// AMEA- nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 3
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 4
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın “ Məcnun və Leyli” poemasının Nizami və Füzulinin “ Leyli və Məcnun” əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 5.
2007, Bakı. “Fərhad və Şirin” mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında”// Mədəni-maarif. № 8.
2009, Махачкала. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Выпуск 7.
2010. Москва. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование.
2011, Bakı. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu// Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə.
2012.Bakı.Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, / “ Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab).
2013, Bakı. İsmayıl bə Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU- nun Xəbərləri, № 1.
2014, Симфереполь. История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского. Том. 27(66). № 3.
2014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ “ Qədim türk yurdu Baş Layısqı” kitabı.

KİTABLARI:

2006, Bakı. İsmayıl bə Nakam: həyatı və bədii yaradıcılığı ( monoqrafiya)
2006, Bakı. Qədim türk- Oğuz yurdu Oxud (monoqrafiya)
2009, Bakı. Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər (monoqrafiya)- həmmüəllif
2014. Bakı. Qədim türk yurdu Baş Layısqı (monoqrafiya)- həmmüəllif
__________________________________________________________________________________
FEYZULLAYEVA SƏADƏT TEYFUQ QIZI
Təbiət elmləri və tədrisi kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

26.02.1972 – ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1989-cu ildə Şəki şəhər 11 saylı orta məktəbi fərqlənmə, 1995-ci ildə N.Nusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin biologiya–kimya müəllimliyi ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-ci ildən ADU-nun Şəki filialında əmək fəaliyyətinə laborant olaraq başlamışdır. 2001-ci ildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Bakıya köçmüş və 2003-cü ilə kimi Bakı şəhəri Y.Kovalyov adına 229 saylı məktəbdə müəllim olaraq işləmişdir. 2003-cü ildən AMİ-nin Şəki filialında Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasında müəllim, 2009-cu ildən isə baş müəllim olaraq çalışır. Ailələlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında laborant
1997-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında müəllim
2001-ci ildən Bakı şəhər Y.Kavalyov adına 229 saylı məktəbdə müəllim
2003-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında müəllim
2009- ci ildən AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim

TƏDQIQAT SAHƏSİ

“Kişçay” hövzəsinin selləri
Ümumi təhsil Kurikulumunun əsasları və kurilulumun “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində tədbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNARLAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007. Bakı. Regional ekocoğrafi şərait və onun yaxşılaşdırılması yolları. Azərbaycanda müasir coğrafi tədqiqatlar mövzusunda Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri
2008. Baky. Gənclərə əbədi örnək. Труды Географического Общества Азербайджана, XIII том, Экспериментальные природно- разрушительные явления и создаваемые ими экогеографические проблемы
2009. Bakı. Kişçay hövzəsində sellərə qarşı mübarizə tədbirləri. Aspirantların və tədqiqatçıların XIII respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.
2009. Mockвa. Антропогенная деградация горных лесов бассейна реки Кишчай. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.Журнал научных публикаций.
2011.Bakı. Geomorfoloji amilin sellərin yaranmasına təsiri. XXI əsrin ekoloji çağırışları və Azərbaycan. Bakı Dövlət Universiteti
2011.Bakı. Sellərin idarə olunması. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVI cild. Azərbaycan landşaftlarının optimallaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafın müasir problemləri. №5
2011.Bakı. Ekoloji indiqatorlar sel fəaliyyətinin indiqatorları kimi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVI cild. Azərbaycan landşaftlarının optimallaşdırılması, səmərəli təşkili və davamlı inkişafın müasir problemləri.
2011.Новосибирск. Динамика селевых явлений в бассейне Кишчай. Наука и современность-2011. Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции. Часть ı.
2011. Москва . Влияние климатического фактора образование селевого потока. Российская академия наук. Высшая аттестационная комиссия Межрегиональный совет по науке и технологиям. Фундаментальные и прикладные проблемы науки.Том 3. Материалы VI симпозиума
2011.Bakı. Fitomelorativ tədbirlərin təşkili davamlı inkişafın ayrılmaz hissəsi kimi. Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Beynəlxalq konfransın materialı. Azərbaycan Universiteti.
2012. Bakı. Sellərin idarə olunmasında Baş Planın yaradılmasının vacibliyi. Doktarantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika Konfransının materialları I cild.
2012. Bakı. Kişçay hövzəsində ekzomorfogenez proseslərin dinamikası. AMEA-nın xəbərləri, Coğrafiya İnstitutu.
2012. Bakı. “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində fəal tədris metodlarının tədbiqi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti. N 2.
2014. Bakı. Təhsildə proqressiv innovasiyalar. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti. N 3.
__________________________________________________________________________________
Şirəliyeva Sevil Əhməd qızı
AMİ-nin Şəki filialının müəllimi

QISA BİOQTAFİK MƏLUMAT

1951-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub.1959-1969-cu illərdə Şəki şəhər 11N-li tam orta məktəbdə oxuyub.1970-1775ci illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunda “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakultəsində təhsil alıb. Subaydır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1969-cu ildə Şəki şəhərində Tikiş fabrikində tikişçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsil sistemində Əlavə təhsil sistemində “Sifariş-tələb-təklif ”xidmətlərinin təşkili və aktual problemləri.
Kurikulum,təlim strategiyası və qiymətləndirilməsinin metodikası və aktual problemlər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

30 iyun 2004 “Öyrədənlərin öyrədilməsi”proqramı üzrə “Fəal və interaktiv təlim metodları” mövzusunda təlim kursu-dinləyici
1 dekabr 2006 ”Həyatı bacarıqlara əsaslanan təhsil” mövzusunda təlim kursu-dinləyici
2007-ci il “Öyrədənlərin öyrədilməsi” proqramı üzrə “Addım-addım uşağa istiqamətləndirilmiş proqramının təşkili” kursu-dinləyici
4 0ktyabr 2010 “Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar “Öyrədənlərin öyrədilməsi ”kursu-Öyrədən statusu
13 iyun 2011 Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar “Öyrədənlərin öyrədənii ”kursu-“Təlimçi sertifikatı”
13 iyul 2013 “Şəki məktəbəqədər təhsil müəssisələrində “İnkluziv təhsilin inkişafı layihəsinin ” Ali təhsil komponeti çərçivəsində “İnkuliziv Təhsil üzrə Ali təhsil müəssisələri hazırlanmış kurs” dinləyici sertifikatı